Przejdź do treści
"Niech w domach pomocy kwitnie pomoc i życzliwość wzajemna" /Ks. Kardynał Józef Glemp/
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Ochrona danych osobowych

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach


KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                     o ochronie danych), zwane dalej RODO

 1. Administrator Danych

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie, w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem: tel.: (22) 725-61-27, mail: info@dpsbramki.org

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych z panią Justyną Rytel-Kuc za pomocą poczty elektronicznej: jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie.

 1. Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1          lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia RODO i obowiązujących przepisów prawa tj.:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych tj. celu zawarcia lub wykonania umowy z  osobą, której dane dotyczą. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia określonej sprawy i wykorzystywane przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach do prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych lub innych, w celu przyznania świadczeń. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być przekazywane również innym podmiotom, z którymi Dom Pomocy Społecznej w Bramkach podpisał stosowne umowy. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie za zgodą Administratora w określonym celu i zakresie.

 1. Przechowywane danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz po jego realizacji przez okres wskazany przepisami prawa.

 1. Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących,
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących za wyjątkiem przewidzianym 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

 

 

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Wycofanie zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby   (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem. Odmowa podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku, decyzji.

 1. Wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą     w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 1. Przekazywane i przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kalendarz

 Lipiec 2024

 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kontakt

Adres: Bramki, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon: (22) 725-61-27
telefon komórkowy: 798-018-789
Fax: 725-60-66
e-mail: info@dpsbramki.org

Mapa