Przejdź do treści
"Niech w domach pomocy kwitnie pomoc i życzliwość wzajemna" /Ks. Kardynał Józef Glemp/
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

Ochrona danych osobowych

RODO

1. KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA Art. 13,
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach.

 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

 

 1. Administrator Danych

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Justyna Rytel-Kuc

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej info@dpsbramki.org lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie
3. Cel przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia nr 2016/679, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów, a w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z  osobą, której dane dotyczą. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia określonej sprawy i wykorzystywane przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, lub innych, w celu przyznania świadczeń. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być przekazywane również innym podmiotom, z którymi Dom Pomocy Społecznej w Bramkach podpisał stosowne umowy. Przekazanie danych realizowane będzie
na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie za zgodą Administratora w określonym celu i zakresie.

 1. Przechowywane danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przez przepisy prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach wskazanych przepisami prawa.

 1. Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 1. na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących,
 3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących za wyjątkiem przewidzianym 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 8. każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Wycofanie zgody

Do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody. Podmiot przetwarzania danych posiada prawo do nie wyrażenia zgody  lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, prawo do cofnięcia zgody. Odmowa podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danej umowy, wniosku.

 1. Wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

 1. Przekazywane i przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kalendarz

 Luty 2020

 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Kontakt

Adres: Bramki, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon: (22) 725-61-27
Fax: 725-60-66
e-mail: info@dpsbramki.org

Mapa